هواستگاری عجیب و خنده دار جوان های امروزی

زن :یادته وقتی اومدی خواستگاریم بهت گفتم واسه چی میخوای با من ازدواج کنی چی گفتی؟ مرد :اره یادمه گفتم میخوام یکیو خوشبخت کنم زن :پس چرا نکردی؟ مرد :خوشبخت کردم دیگه... زن :کیو؟ مرد :همون بدبختی که ممکن بود به جای من با تو ازدواج کنه www.hasanreyvandi.com