خنده دار ترین جوک ها و شوخی های بامزه ی ایرانی

قسمتی از طنز و شومنی در شهر تهران

www.hasanreyvandi.com