۰۱ - استقرار اولیه بهای تمام شده

نرم افزار بهای تمام شده محصولات دامی به كاربر اجازه میدهد پیچیده ترین بهای تمام شده را با ساده ترین روش بدست اورد