۱۰نمایش مقادیر فرمها

در نرم افزار بهای تمام شده دامها میتوان ریز مقادیر فرمها را مشاهده نمود