آموزش نرم افزار نگاه مدیر

نرم افزار نگاه مدیر ، میتواند به شما كمك كند كه هرگونه گزارشی را طراحی كنید و بصورت چاپ ، یا نمودار در پیش رو داشته باشید در واقع این نرم افزار سعی میكند مطالبی را كه مدیریت نیاز دارد در پیش روی وی قرار دهد این نرم افزار با نرم افزار مدیریت دامپروری مدیران هماهنگ است