نرم افزار تغذیه گاو شیری - گروه های دامی

نرم افزار مدیریت تغذیه بسته نرم افزاری مدیریت تغذیه مدیران پس از ۲ سال تحقیق و كار مداوم متخصصان شركت مدیران و همچنین ۸ ماه تست و بهینه سازی مداوم توسط متخصصان امور دام، آماده و قابل عرضه به تمام گاوداران محترم می باشد. این بسته نرم افزاری شامل نرم افزارهای انبار، تركیب ساز و مدیریت تغذیه می باشد كه بررسی های به عمل آمده بر اساس روند عملیاتی گاوداری ها تولید و بهینه سازی شده است.