نرم افزار تغذیه گاو شیری - گروه خوراك ها

این برنامه برای مدیریت خوراك دامداری به تفكیك گروه (فیدر مشترك)، بهاربند و دام می باشد. از جمله امكانات این برنامه می توان به موارد زیر اشاره نمود:نرم افزار مدیریت تغذیه - ارتباط با برنامه مدیریت گاوداری مدیران و بدست آوردن اطلاعات گروهها، بهاربندها و دامها از این برنامه - ارتباط با برنامه انبار برای دریافت موجودی خوراكها و قیمت میانگین كالاها.