انتقاد تند علی پروین از کیروش

مصاحبه و انتقاد تند از کارلوس کیروش