نرم افزار تغذیه گاو شیری - گروه عملیات انبار خوراك ها

موجودی كالا / کالاها موجودی كالاها در یك انبار مشخص كالاهای موجود در انبار كالاهای موجود در یك انبار مشخص كالاهایی كه در حال استفاده می باشند. كالاهای در حال استفاده در یك انبار مشخص كالاهایی كه مقدارشان از حداقل موجودی كمتر می باشد. كالاهایی كه مقدارشان در یك انبار مشخص از حداقل موجودی كمتر می باشد. كالاهایی كه مقدارشان از مقدار ماكسیمم بیشتر است.