نرم افزار تغذیه گاو شیری - جیره

قیمت میانگین جیره مشخص تا یك تاریخ كدام جیره بیشترین و كدام یك كمترین مصرف را داشته است لیست جیره ها به همراه خوراكهای تعریف شده لیست جیره های تعریف شده لیست جیره های مصرف شده لیست جیره های مصرف نشده لیست جیره هایی که در یک تاریخ مصرف شده لیست جیره هایی كه بین دو تاریخ مصرف شده لیست جیره هایی كه بین دو تاریخ برای یك بهاربند مصرف شده لیست جیره هایی كه در یك تاریخ مصرف شده