نرم افزار تغذیه گاو شیری - مصرف

كل خوراك مصرف شده بین دو تاریخ كل خوراك مصرف شده در یك تاریخ كل مواد مصرفی یك دام لیست دامها همراه مقدار مصرف لیست مواد مصرفی هر دام مواد مصرفی یك دام بین دو تاریخ مواد مصرفی یك دام در یك تاریخ موقعیت دامها در یك تاریخ میزان خوراك كل دامها بین دو تاریخ میزان خوراك كل دامها در یك تاریخ