نرم افزار تغذیه گاو شیری - افت

نرم افزاری مدیریت تغذیه به شما اجازه می دهد مدیریت مصرف جیره را در گذشته و یا آینده انجام دهید. در این نرم افزار كلیه كنستانتره ها ، خوراكها و جیره ها به راحتی قابل ثبت بوده و می توان مبالغ خوراك هر رده دامی را مشاهده نمود. نرم افزاری مدیریت تغذیه می تواند كنترل ۷۰ درصد هزینه ها را انجام دهد.