مولودی سید جواد ذاکر( ره)

سید جواد ذاکر و سید علی مومنی