کاندیتورهای قدبلند و قد کوتاه

بلندترین و کوتاه قد ترین کاندیدهایی که امروز ثبت نام کردند.