گریه کردن واقعی شیر نر پس از اخراج از قلمروش!

گریه کردن حقیقی و سوزناک شیر نر بیچاره بعد از بیرون شدن از قلمروش توسط برادر کوچکتر که اصلاً باورکردنی نیست!