تمرین تقویت فیلینگ در تکنیک تاپ اسپین

برای تقویت احساس دست در اجرای تکنیک تاپ اسپین در تنیس روی میز می توان از تمرینات مختلفی مانند این تمرین استفاده نمود.

ورزشیwww ebrahimvaghefi ir

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x