خنده دار ترین شوخی ها و کل کل های ریوندی و گوران

قسمتی از مصاحبه ی طنز حسن ریوندی و سامان گوران که آیتم های طنز و شوخی های بامزه ای در آن گنجانده شده است

www.hasanreyvandi.com