با صدای بابک حسن خانی - شعر پویا جمشیدی - موسیقی کارن همایونفر

با صدای بابک حسن خانی - شعر پویا جمشیدی - موسیقی کارن همایونفر