شوخی ها و کل کل های خنده دار در کمدی زنده

قسمتی از اجرای خنده دار و باحال حسن ریوندی در تالار بزرگ کشور

www.hasanreyvandi.com