خفن ترین راه کاشت مو - کل کل شهریاری و ریوندی

طنز و جوک های بسار جدید حسن ریوندی در نمایشگاه بین المللی تهران
اجرای جدید حسن ریوندی در نمایشگاه بین المللی تهران ، در این ویدئو شاهد طنز و لطیفه های جدید خواهید بود .

www.hasanreyvandi.com