آبشاری که رو به بالا حرکت می‌کند!

در این ویدیو شاهد صحنه هایی متحیر کننده از آبشاری خواهید بود که آب آن به جای ریختن به سمت پایین بر عکس رو به بالا جاری شده است. این پدیده شگفت انگیز در طی توفان "دسماند" در ناحیه ای به نام "پیک" در شمال "دربی شایر" انگلستان در اثر وزش شدید باد اتفاق افتاده است.