ببین با خفاش چیکار می‌کنه!

تصاویری از نگهداری و پرستاری از خفاش های در خطر و واکنش آنها را مشاهده می کنید.