باریستا محمد آقا محمدخانی - شبکه دو - قسمت دوم

گفت و گو پیرامون حرفه باریستا ( قهوه چی ) و تاثیر و فواید قهوه و تصحیح فرهنگ قهوه نوشی در جامعه ایرانی www.iranbarista.ir