باریستا محمدآقامحمدخانی - شبکه دو - قسمت نخست

گفت و گو پیرامون حرفه باریستا ( قهوه چی ) و تاثیر و فواید قهوه و تصحیح فرهنگ قهوه نوشی در جامعه ایرانی www.iranbarista.ir