جوک لطیفه های خانم های ایرانی - آخر خنده اس

دوست دارم پیر شدم برم تو معاملات ملکیا بشینم به عنوان بی طرف فقط معامله به هم بزنم. www.hasanreyvandi.com