جوک ها و شوخی های باحال و خنده دار ریوندی

خنده دار ترین کنسرت و استند آپ کمدی حسن ریوندی در تهران www.hasanreyvandi.com