باهم باشید حتی اگر شبیه هم نیستید

تبلیغی زیبا از آندروید با این مضمون که شبیه هم بودن لازمه باهم بودن نیست.