دستگیری شکارچیان غیر قانونی

در این روش شکارچیان با پهن کردن تورهای هوایی نسل پرنده ها را به خطر می اندازند.بدترین شکل شکار این پرندگان همین روش می باشد .

پرنده ها وقتی می خواهند جایی را پیدا کنند و برای شب بخوابند مردم در تاریکی شب می ایند و این تور ها را می کارند .سپس صیاد ها جلوتر می روند و این پرنده ها را پر می دهند به این صورت پرنده ها گرفتار دام می شوند.

کار با این تور های هوایی باعث می شود نسل پرندگان از بین برود چون در یک لحظه همه در دام می افتند