سرقت و آدم ربایی

سرقت خودرویی که به آدم ربایی تبدیل شد . ماجرا از آنجا شروع شد که پدری سهل انگاری کرد و موقع تر خودرو هم فرزند خود و هم سوییچ را جا گذاشت.

او می گوید فاصله من تا مغازه سوپری 6 متر هم نبود خواستم یک پلاستیک بگیرم تا برگشتم نه بچه بود نه ماشین .با پیگیری سریع و گسترده پلیس در منطقه پلیس راهی به جایی نبرد و خودرو را کمتر از 11 ساعت به همراه بچه سریع پیدا کردند .

اکیپ استانی پلیس برای این سرقت آماده شدند و همه راه های خروجی و ورودی را بستند تا موفق شوند این فرزند و خودرو را پیدا کنند