جلو بچه زشته

این داستان راجب بچه ای است که توسط خاله خود میخواهد به باغ وحش برود.ابتدا پدر این بچه کلی نصیحتش می کند که پسرم خاله شکوفه رو اذیت نکنی , پسرم به حیوانات دست نزنی , پسرم مراقب خودت باش , پسرم دست خاله رو ول نکن , پسرم خیلی هم شیطونی نکن و بعدش که اومدی برای من توضیح بده که تو باغ وحش چه کار هایی کردید و چه چیز هایی را یاد گرفتید

پسر با خاله شکوفه به باغ وحش می رود و بر می گرد .حالا نوبت این شده که به پدرش توضیح دهد