پرداخت هزینه بیمارستان

ماجرا این است که در ابتدا به بیمار گفته بودند که هزینه عمل فلان قدر می شود و بعد از عمل و ترخیص هزینه را بالا برده بودند .دلیل آن ها هم این بود که تعرفه ها جدیده ولی دروغ محض بوده است .

به آخبرنگارها یک سایتی را داده اند که می گویند تعرفه ها در آن نوشته شده اند و اگر چیزی غیر از این تعرفه ها بود می توانند شکایت کنند و شکایت آن ها ثبت می شود .خبرنگار می گوید کلی سایت را بررسی کردیم ولی چیزی از تعرفه ها در آن پیدا نکرده بودند .بنابراین مجبور به پرداخت هزینه شده اند

فیلمبیمارستانپرداخت هزینهپرداخت

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x