729 میلیارد تومان برای احیای ارومیه

اقتصاص 729 میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه را داریم .سخنگوی دولت به میان خبر نگارها امد و گفت که این پول قرار است چگونه خرج شود

او می گوید که ابتدا رها سازی سدهایی را که به دریاچه ارومیه می ریزد انجام می شود و 8 درصد کاهش مصرف توسط بخش های مختلف در حوزه اب ریز دریاچه ارومیه را داریم

هم چنین ممنوعیت تقطیر الگوی زراعی به باغی و کشت چغندر قند به کشت گندم و در جهت جبران این درامد پرداخت تفاوت آن را می دهند