کارت بانکی مچ بندی

اولین کارت بانکی هوشمند به شکل مچبند از سوی بانک اسپانیایی ارائه شد که استفاده از کارت های اعتباری هوشمند برای مشتریان اروپا امری عادی شده است به طوری که در ایران نیز به همین صورت هست و استفاده از این کارت ها به زودی تغییر می کند و در اروپا و اسپانیا خواسته شد که از یک مچ بند به عنوان طرح ازمایشی استفاده کنند به استفاده از فن آوری پوشیدنی و این خیلی خوب هست چون ما هیچ وقت یادمان نمی رود و بدون کیف پول هم می توانیم بیرون برویم