دزدیدن از ایران

یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه با هنر کرمان با بیان این که کشور های درگر با تولید بسیاری از محصولات دارند جایگزین ایران می شوند و خیلی از گونه های گیاهان ایران نیز برده اند گفته که کشوران حتی در حال تغییر زیستگاه آن ها هستند و حتی اگر جلوی آن ها از بین گرفته نشود همین ظرفت هایی که وجود دارد نیز از بین می برد و به طور مثالل ذعفران و کشمش یکی از محصولات مهم ایران ایران است که در افغانستان به زودی دارد جایگزین ایران می شود