خودکشی پیانو

در این ویدیو می بینیم که به نظر شخصی از آسمان پیانو را به حیاط می اندازد و پیانو له و لورده می شود و یا به اصطلاح خودمان داغون می شود و شاید تا به حال خودکشی های مختلفی را در انسان ها دیده باشیم که از یک بلندی خودشان را پرت می کنند تا ر واقع بمیرند ولی هرگز ندیده ایم که این جیز اشیائ باشد چون به نظر می رسد که این پیانو نیز خودککشی کرده اس که احتمالا این یا کامپیوتری است و یا یک دیوانه این کار را کرده است