عاقبت اذیت کردن بزمچه

کودکی در این ویدیو هست که به مدت یک دقیقه کامل بر سر بز مچه ای بی گناه می زند و کله او را به زمین می کوبد و گاهی با مشت بر سر او می زند و چک می زند و هزار بار او را اذیت می کند و وقتی بز مچه می خواهد برود این کودک او را بر می گرداند و دستش را بر سرش می گذارد که او نتواند تکان بخورد و سپس به قدری این حیوان را اذیت می کند که این حیوان در نهایت دست او را برای یکبار گاز می گیرد که اصلا چرا باید این حیوانات را بیاوریم و اذیتشان کنیم