روابط دختر و پسر قبل از ازدواج

1,694
30 آذر 1394

این کلیپ صحبت یک پلیس در مورد روابط دختر و پسر قبل از ازدواج میباشد که میگوید: شرع ما حدود روابط دختر و پسر را تعیین کرده است، عرف ما ارزشها وهنجارهای جامعه ما هم این روابط را تعریف کرده.پس رابط ای که خارج از تعارف شرعی باشد نا متعارف به حساب می آید. وی همچنان اضافه میکند که : این روابط نا متعارف میتواند دارای چه ویژگی های باشند؟ و چرا میتوانند آسیب رسان باشند؟ اولا در بیشتر پرونده های که پای جرم و جنایت خاذی وسوء استفاده هایی از بانوان مطرح هست همین روابط آسیب زا یکی از عوامل آسیب زا محسوب میشود.

روابط آسی زا یکسری ویژگی های دارد ، مثلا اینها به دور از چشمان خانواده با یکدیگر در ارتباط هستند. و اگر به ازدواج ختم شود یک معقوله مهم که تحقیق در مورد همسر گزینی است، توجه ای صورت نمیگیرد و انتخاب ما با خطای بیشتری روبرو میباشد. پرونده ها و سوابقی که در دست داریم همین را مشخص میکند این روابط آسیب زا معمولا در این روابط خواسته های مطرح میشود که خارج از عرف میباشد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x