پسری که به جای اسید گل میدهد

این روزها شهرها پر شده از صحبت اسید پاشی. این حرکت غیر از آدمیزاد که حتی حیوان هم به هم نوع خود اینکار زشت و پلید را انجام نمیدهد. ما ایرانی ها در همه جا دنیا معروف بودیم به مهربانی، به احساسات و عواطف پاک. الان نمیدانیم چرا اینطور شده است. چرا زنان و دختران ما میترسند در خیابان راه بروند؟ چرا امنیت ندارند؟ پس کجا رفت آن غیرت مردانه که زنان و دختران ما را با آرامش دعوت میکرد؟

چرا تا صدای موتور میشنویم از ترس میلرزیم و خودمان را جمع میکنیم و تا آن موتوری برود هزار جور ترس در دلمان هست. و متاسفانه بی غیرت تر و پلید تر کسانی که با آب پاشیدن روی زنان و دختران آنها را میترسانند.

حالا در این کلیپ یک مرد جوان و با غیرت ایرانی تصمیم گرفته است که ترس را زا دل مادران و خواهرانش به دور کند. او همانطور سوار موتور میباشد و در سطح شهر با همان موتوری که مرد بی غیرت اسید میپاشد، ولی او گل میدهد. باید از خودمان شروع کنیم و همه باهم مهربان باشیم.