کوچلو های بامزه

بعضی موقعها انقدر حرکات این فرشته های کوچلو قشنگ هست که آدم دلش میخواهد ساعت ها بنشیند و به کار های آنها نگاه کند. خوابیدنشان، بازی کردنشان، و از همه مهم تر خندیدن های شیرینشان . چه خوب هست که از لحظه لحظه این اتفاقات شیرین فیلم بگیریم و برای خودمان یک آرشیو جالب به عنوان یادگاری نگه داریم ، هر وقت کوچلوی عزیزمان بزرگ شد به آنها نشان دهیم.

وقتی این کلیپ جالب را از خندیدن و شیرین کاری هایشان نگاه میکنم میبینم که این فرشته ها چه راحت میخندند و با هر صدایی قهقه میزنند و شاد میشوند. با صدای پاره کردن کاغذ، صداهای که با دهان در میاورند و ... . و آن موقع است که شاید به خودمان میگویم کاش همیشه کوچک بمانیم که انقدر راحت میخندیدیم به هر اتفاقی.

بعضی موقعها که عکس بچه گی یا فیلم کوچکی خودمان را میبینیم کلی ذوق میکنیم و باورمان نمیشود که این خودمان هستیم. واقعا چرا انقدر خنداندن کوچلوها برایمان جالب هست؟ اینکه هر کاری بکنید، کلی شکلک در بیاوریم که این کوچلو های ناز بخندن. حتما این کلیپ قشنگ ببینید.