آموزش بافت تل مو

این کلیپ آموزش یک تل زیبای بافتنی که از ترکیب کش باف و بافت گیس بافت شروع میشود. ابتدا 14 عدد بافت را در نظر گرفته و این 14 دانه را به وسیله یک میل سر می اندازیم. این 14 عدد را تقسیم میکنیم که 6 عدد را برای گیس بافت و 8 عدد را برای کناره های کار در نظر میگیریم. با بافت یک دانه از زیر یک دانه از رو شروع میکنیم.

4 دانه اول را یک عدد از زیر و یک عدد از رو می بافیم و 6 عدد بعدی را بافت زیر می زنیم، بعد از 6 عدد زیر مجددا بافت یک عدد از زیر یک عدد از روو را انجام میدهیم. پشت کار دانه ها را به هر شکلی که میبینید ببافید. زمانی هم که به رو بر میگردیم 4 عدد اول به شکل کش باف می باشد و از ردیف سوم کار ما بافت گیس را شروع میکنیم . 4 عدد دانه اول را در میاریم، دونه 1 و 2 را با میل دست چپ میگیریم و دونه 3 و 4 را با میل راست و..