کمدی و شوخی های خنده دار ریوندی با ایرانی ها

طرف به خانومش پیامک داد: من سر کارم، تا ده دقیقه دیگه میام خونه. اگه نیومدم این پیامکو دوباره بخون!؟ www.hasanreyvandi.com