مدرسه‌ای برای آموزش مهارت‌های کشتار

توضیحات : اسنادی منتشر شده که نشان می‌دهد مدت‌هاست زیر پوست بحران در کوچه خیابان‌های مختلف شهرهای یمن تحرکاتی صورت می‌گیرد که با هدف تشدید اقدامات تروریستی انجام می‌شود.

سرمایه‌های عربی در پوشش موسسات ظاهرا خیریه اقدام به جذب کودکان و مهاجران افریقایی می‌کنند تا با آموزش‌های تروریستی به عاملان اشاعه تکفیر و افراط‌گرایی در منطقه تبدیل شوند.