احکام اسلام در رنگ و شکل لباس

توضیحات : مکتب اسلام برای ابعاد مختلف وجودی انسان دارای دستورالعمل و برنامه دقیق و حساب شده است. هیچ موضوع کوچک و بزرگی نیست مگر این که در اسلام حکمش معین و روشن است. تمام نیازمندیهایی بشر تا روز قیامت در کتاب خدا و سنت وجود دارد.

البته جهت گیری کلی تمام تعالیم و دستورات دینی در مسیر نیل انسان به هدف اصلی خلقت یعنی عبودیت و بندگی و کمال مطلوب است. خوردن غذا و استفاده از نعمت های بیشمار پروردگار نیز ابزار و مقدمه ای برای دستیابی به همان هدف است.