حضور قلب در نماز | شهید مطهری

توضیحات : حضور قلب روح نماز است و يكي از موارد تحقق حضور قلب در نماز توجه به معاني كلمات آن است. توجه به معاني کلمات مسيري براي رسيدن به حضور قلب است. حضور قلب در ابتدا با توجه به معاني کلمات حاصل مي شود اما بايد از اين مرحله نيز گذر کرد و به حضور واقعي رسيد.