مسمومیت فرهنگی.

توضیحات : رخنه های فرهنگی امری بی سرو صداست و زیان فرهنگی چیزی نیست که بتوان به آسانی جبران نمود. چنانچه مقام معظم رهبری فرمودند فرهنگ به منزله ی هوایی است که تنفس می کنیم.

حمایت از هنر ضد ارزشی و سهل انگاری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این روزها هوای تنفسی ایران را مسموم کرده است.