کمدی سیاسی..

توضیحات : چند ماه قبل تصاویر گفتگویی از دکتر ظریف دستاویزی شد برای متهم کردن گروه سازنده مستند من روحانی هستم به شنود تصویری. تصاویری که البته پیش از آن هم در دسترس عموم قرار داشت. اما اکنون آنچه یک بار پنهانی در گوش البرادعی گفته شد، بار دوم آشکارا اظهار شد. تا همه بدانند تاریخ دوبار تکرار می شود …