خاتمی، پر حاشیه ترین سیاسمت مدار !

توضیحات : همیشه دیدن تصاویر محمد خاتمی جذاب بوده است، آخوند خوش تیپی که همه می دانند ظاهرش مهمترین چیزی است که برایش اهمیت دارد، اما جذابیت خاتمی به همین جا ختم نمی شود ...