اسید پاشی روزنامه شرق !

توضیحات : هرچند ادب سیاسی این جماعت یکبار در عربده کشی های خیابانی بعد از انتخابات 88 به رخ مردم ایران کشیده شده بود اما حتی از آنان هم بعید بود که از نابودی زندگی دوقربانی اسیدپاشی اینگونه سوءاستفاده کنند.