تقلید صدا.

بعضی از آدم ها یک هنر خاصی در صدایشان هست. و این کار را به هنرمندی تمام انجام میدهند. بعضی ها خواننده میشوند و کاملا صدایشان را در شعرها استفاده میکنند. و بعضی ها صدایشان را در تقلید صدا دیگران و همچنین صدا در آوردن اشیا اطراف مثل درب، ظربه خوردن دو شی ، حیوانات و... استفاده میکنند. خیلی هنر شیرین و خوبی هست. مخصوصا که برای خنداندن دیگران استفاده بشود و کلی اطرافیانت را شاد کنی. ولی خدایی نکرده نه برای اینکه کسی مسخره کنیم. در این کلیپ میبینید که یک پسر جوان همراه دوستانش دور هم جمع شدند و صدای خواننده ای را در می آورد که اگر صدا را بشنویم کاملا متوجه میشویم خواننده کی هست. تقلید صدا یک هنر هست که کار هر کسی نیست. و بعضی ها این نعمت را دارند و به خوبی میتوانند صدای دیگری را در بیاورند. فقط با کمی تغییر در حالت صدایشان این کار را به خوبی انجام میدهند. بعضی ها هم از این هنر به خوبی استفاده میکنند و به عنوان شغل از به کار میبرند و در جشن ها و یا کار دوبله از صدای خودشان بهره میبرند.