بستن موها به سمت بالا ساده و فوری

بعضی موقع ها که از سر کار می آییم وقت هیچکاری نداریم و فقط میرسیم که یک دوش بگیریم و لباسمان را آماده کنیم. ولی موهایمان چی؟ وقت آرایشگاه که نداریم، اگر هم آرایشگاه برویک کلی طول می کشد و از آن طرف هم به مهمانی دیر میرسیم. پس چقدر خوبه که خودمان بتوانیم با یک آرایش ساده و درست کردن موهای ساده خودمان را آماده کنیم و هیچ استرسی هم برای دیر رسیدن به مهمانی را نداشته باشیم. این کلیپ یک آموزش ساده مو را به ما آموزش می دهد که خیلی ساده و فوری آماده میشود. موهایمان را کاملا شانه میزنیم و صاف و یکدست درست میکنیم . فقط یک مقدار خوصله میخواهد. پس اول به آرایشتان برسید، یک آرایش زیبا و شیک، و بعد پوشیدن لباس هایتان و سر وقت و با حوصله موهایتان را با این روش درست کنید. همه مو را به سمت پایین شانه میزنیم و بعد با یک کش باریک که زیاد مشخص نباشد موهایمان را می بیندیم. و با فقط 3 تا 4 سنجاق ریز موهایمان را محکم میکنید و در آخر تافت.